วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สมการคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย =
สมการแบ่งออกเป็น 1. สมการที่เป็นจริง
2. สมการที่เป็นเท็จ